Dla rolników


Kredyty


Kredyt obrotowy (nawozowy)

- okres kredytowania do 1 rok, 
- prowizja od przyznanego kredytu 2 % od kwoty,
- kwota kredytu obliczana jest na podstawie posiadanych powierzchni gruntów rolnych – 1500,00 zł. na 1 hektar użytków rolnych,
- kredyt przeznaczony może być na zakup środków do produkcji rolnej.


Kredyt konsumencki 
- wysokość kredytu od 500,00 pln do 80.000,00 pln,
- okres kredytowania do 15 lat,
- kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,
- prowizja od przyznanego kredytu od 1 – 2 % od kwoty.


Kredyt inwestycyjny
- okres kredytowania na 15 lat,
- prowizja od przyznanego kredytu od 1% od kwoty kredytu,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych prowizji.


Kredyt mieszkaniowy

- Kredyt dla osób fizycznych, na cele mieszkaniowe, takie jak:
- zakup domu jednorodzinnego, 
- zakup lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem stanowiącego odrębną własność,
- zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
- zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, także wraz z garażem,
- zakup działki budowlanej,
a także na nakłady związane z:
- budową budynku lub lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem,
- remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową, domów jednorodzinnych,
- remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,
- adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,
- zmianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
- zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,
- wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,
- wykup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego.
- okres kredytowania do 15 lat,
- możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy),
- kwota kredytu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji,
- oprocentowanie 8 % w stosunku rocznym, 
- prowizja od przyznanego kredytu od 1%,
- możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji.

Kredyty klęskowe z dopłatami odsetek ARiMR
- kredyty klęskowy na likwidację powstałych szkód w zakresie gospodarstwa rolnego
- wysokość kredytu uzależniona jest od wyceny szkody
- okres kredytowania do 4 lat
- możliwość wydłużenia spłaty kredytu
- dopłata odsetek z ARiMR
- oprocentowanie kredytów uzależnione od aktualnej stopy redyskonta weksli oraz rodzaju linii kredytowej

Rachunki

Rachunek bieżący
Rachunek bieżący umożliwia:
- gromadzenie środków pieniężnych,
- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych krajowych i zagranicznych,
- zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich; korzystanie ze stałych zleceń płatniczych.

Otwarcie rachunku
Otwarcie rachunku bankowego następuje po przedłożeniu odpowiednich dokumentów w zależności od jego statusu prawnego, wypełnieniu i złożeniu karty wzorów podpisów oraz podpisaniu umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie.

Pełnomocnictwo
Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku lub innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku.
Pełnomocnictwo może być udzielone jako ogólne (bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza rachunku) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

Prowizja
Za czynności związane z otwarciem, prowadzeniem i dokonywaniem operacji na rachunkach Bank pobiera prowizje i opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfa prowizji i opłat bankowych.

Lokaty

Lokaty oszczędnościowe
Bank oferuje lokaty oszczędnościowe: 
- 1 miesięczne,
- 3 miesięczne,
- 6 miesięczne,
- 12 miesięczne,
- 24 miesięczne,

Odsetki
Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.

Przedłużenie lokaty
Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.

Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.