Klienci indywidualni


Kredyty


Kredyt konsumencki dla osób fizycznych 

- wysokość kredytu od 500,00 pln do 80.000,00 pln,

- okres kredytowania do 15 lat,

- kredyt przeznaczony na dowolny cel konsumencki,

- prowizja od przyznanego kredytu – od 1% od kwoty.


Kredyt w Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym

- kredyt w formie linii odnawialnej w ROR na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużania czasu kredytowania na kolejne 12 – miesięczne okresy,

- wysokość kredytu do ustalana indywidualnie,

- prowizja od przyznanego kredytu – 1 - 2 %.


Kredyt mieszkaniowy

- Kredyt dla osób fizycznych, na cele mieszkaniowe, takie jak:

- zakup domu jednorodzinnego, 

- zakup lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem stanowiącego odrębną własność,

- zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,

- zakup prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, także wraz z garażem,

- zakup działki budowlanej,

a także na nakłady związane z:

- budową budynku lub lokalu mieszkalnego, także wraz z garażem,

- remontem, modernizacją, przebudową lub rozbudową, domów jednorodzinnych,

- remontem, modernizacją bądź przebudową lokali mieszkalnych w domu wielorodzinnym,

- adaptacją pomieszczenia użytkowego na cele mieszkalne,

- zmianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

- zakupem działki z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego (budynku mieszkalnego) i dokończenie tej budowy,

- wykończenie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będącego w stanie surowym,

- wykup mieszkania komunalnego, zakładowego lub spółdzielczego.

- okres kredytowania do 15 lat,

- możliwość karencji w spłacie kapitału (do 12 miesięcy),,

- kwota kredytu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów inwestycji,

- oprocentowanie zmienne 8 % w stosunku rocznym,

- prowizja od przyznanego kredytu – 1 - 2 %,

- możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowej prowizji.


Rachunki


Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 

Przeznaczenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy umożliwia:

- gromadzenie środków pieniężnych,

- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, 

- zlecanie Bankowi regulowania jednorazowych lub okresowych zobowiązań i płatności wobec osób trzecich (np. opłata za czynsz, gaz, światło, radio i telewizor, telefon, ubezpieczenia, spłata kredytów itp.); korzystanie ze stałych zleceń płatniczych,

- uzyskanie i korzystanie z kredytu,

- korzystanie z kart bankomatowych.


Posiadacze rachunku

1.ROR może zostać otwarty dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych

(rezydentów) - dla jednej osoby lub jako wspólne dla dwóch lub więcej osób. Dopuszcza się możliwość otwarcia ROR dla małoletniego, w tym przypadku dysponowanie środkami na rachunku, w zakresie drobnych rozliczeń przez małoletniego dopuszczalne jest po ukończeniu 13 lat, chyba że przedstawiciel ustawowy zgłosi do banku zastrzeżenia w zakresie zakazu wypłat do 18 roku życia.

2.Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem tylko jednego ROR-u własnego, oraz współposiadaczem tylko jednego ROR-u wspólnego.


Otwarcie rachunku

Otwarcie ROR następuje przez zawarcie pisemnej umowy pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, która zobowiązuje się do wnoszenia systematycznych wpłat o określonej wysokości.

Osoba występująca może złożyć u pracodawcy dyspozycję przelewania na rachunek całości lub części wynagrodzenia. Emeryci i renciści zlecają przelewanie całości emerytury (renty) bez względu na jej wysokość.


Możliwe jest przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego oddziału/ filii Banku.


Pełnomocnictwo

Posiadacz ROR może w formie pisemnej udzielić pełnomocnictwa do dysponowania jego rachunkiem innej osobie fizycznej. Pełnomocnictwo może być udzielone jako stałe (bez ograniczeń - w ramach, którego pełnomocnik działa w takim samym zakresie jak Posiadacz rachunku lub szczególne - w ramach, którego pełnomocnik ma prawo do dysponowania rachunkiem wyłącznie w zakresie określonym przez Posiadacza ROR) i jednorazowe, w ramach, którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności, ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.


Oprocentowanie rachunku

Środki pieniężne na ROR są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec miesiąca.


Rachunek oszczędnościowo a'vista

Książeczka a'vista umożliwia:

- gromadzenie środków pieniężnych,

- przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, z wyłączeniem rozliczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.


Posiadacze rachunku

Książeczki płatne na każde żądanie a'vista mogą otworzyć osoby fizyczne a także osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat.


Otwarcie rachunku


Książeczka wystawiana jest na imię i nazwisko jednej osoby fizycznej krajowej, którą może być osoba wnoszące wkład lub osoba przez nią wskazana.

Właścicielem książeczki jest osoba, na którą książeczka została wystawiona.

Wystawienie książeczki następuje po wypełnieniu, przez osobę wnosząca wkład, karty ewidencyjnej i przedłożeniu ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.


Pełnomocnictwo

Pełnoletni właściciel książeczki może udzielać osobom pełnoletnim stałych lub jednorazowych pełnomocnictw do podejmowania wkładów, włącznie z likwidacją książeczki.


Oprocentowanie rachunku 

Środki pieniężne na Książeczce a'vista są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej.

Należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego miesiąca.


Lokaty


Lokaty oszczędnościowe

Bank oferuje lokaty oszczędnościowe:

- 1 miesięczne,

- 3 miesięczne,

- 6 miesięczne,

- 12 miesięczne,

- 24 miesięczne,


Odsetki

Odsetki od lokaty podlegają kapitalizacji po upływie okresu zadeklarowania. Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym.


Przedłużenie lokaty

Jeśli posiadacz konta nie zlikwiduje lokaty po upływie przewidzianego terminu, może ulec ona przedłużeniu na kolejny taki sam okres umowny.


Porozmawiaj z
konsultantem
  • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
  • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.